Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania produktu wadliwego lub niezgodnego z opisem.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

  2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 

REKLAMACJA

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

  2. Po wykryciu wady Konsument ma prawo:

a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.    żądać usunięcia wady.  1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia ustosunkuje się do żądania Kupującego.

  2. Kupujący ma obowiązek dostarczyć rzecz wadliwą na koszt Sprzedawcy na adres: Natur Polska Piotr Zagórski, ul. Kuligowska 7C, 04-795 Warszawa.

  3. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca, z wyjątkiem sytuacji, kiedy rzecz wadliwa została zamontowana przez Kupującego, wówczas Kupujący ponosi część część związanych z tym kosztów.

  4. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy część kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

  5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Kupujacemu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana roku od momentu jej wydania. Uprawnienie Kupującego jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Kupującemu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Kupującemu rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Kupującemu rzeczy. Wówczas Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.